Regulament de ordine interioară

Scris in (Despre..., Regulament de ordine interioară) de admin la data 29-03-2011

Prezentul Regulament are în vedere asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii şi a disciplinei muncii, ţinând cont de profilul, specificul şi complexitatea sarcinilor unităţii, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Ministerului Tineretului si Sportului şi a altor acte normative emise, în acest sens.

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Regulamentul de ordine interioară se aplică tuturor funcţionarilor publici din cadrul unităţii şi personalului din aparatul propriu de specialitate angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcţionar public.

CAPITOLUL II – Obligaţiile conducerii unităţii

Îndatoririle conducerii unităţii pentru organizarea muncii în vederea desfăşurării normale a activităţii sunt:
Asigurarea condiţiilor pentru folosirea completă şi eficientă a timpului de lucru;
Dotarea compartimentelor cu aparatură specifică şi aprovizionarea cu rechizite şi alte materiale necesare;
Eliberarea de legitimaţii tuturor salariaţilor, cu indicarea locului de muncă al fiecăruia;
Întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale privind activitatea funcţionarilor publici şi a personalului care nu este funcţionar public, din cadrul D.J.S.T. Ialomita;
Asigurarea în limita posibilităţilor a mijloacelor de transport, în vederea deplasărilor în teritoriu, în interesul serviciului;
Acordarea timpului liber corespunzător ca urmare a orelor efectuate peste programul normal de lucru sau plata drepturilor salariale corespunzătoare (conform legislaţiei în vigoare);
Urmărirea unui climat de muncă corespunzător bazat pe disciplină şi respect reciproc;
Asigurarea mijloacelor de informare referitoare în special la actele normative în vigoare prin abonamente la publicaţiile cu caracter economic, tehnic, juridic, pe linie de admnistraţie publică şi acces la sistemul informatic;
Asigurarea la timp a plăţii salariilor şi a altor drepturi cuvenite, conform legii.

CAPITOLUL III – Obligaţiile salariaţilor

În funcţie de profilul activităţii, se stabilesc următoarele obligaţii ale funcţionarilor publici şi a personalului care nu este funcţionar public din cadrul aparatului propriu, după cum urmează:
• Îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, evitarea şi abţinerea de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii institutiei;
• În exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice;
• Răspunderea potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
• Obligaţia de a se conforma dispoziţiilor date de funcţionarii cu funcţii publice de conducere, cărora le sunt subordonaţi direct;
• Îndatorirea de a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;
• Obligaţia de a păstra confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
• Înterzicerea de a solicita sau a accepta direct sau indirect, pentru ei sau alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje;
• La numirea, precum şi la eliberarea din funcţie, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, declaraţia de avere;
• Îndatorirea de a rezolva lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează;
• Funcţionarilor publici de execuţie şi personalului contractual le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri;
• Îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea profesională, urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;
• Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate au obligaţia de a înştinţa în timp util conducerea privind incapacitatea temporară de muncă;
• Nedepunerea certificatului medical cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data efectuării plăţilor salariale, atrage imposibilitatea calculării drepturilor salariale pentru persoana în cauză;
• Plata salariilor se va face în zilele de 10 – lichidare drepturi salariale.

CAPITOLUL IV – Reglementări speciale privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

• Obiectivele codului de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică prin:
– reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt al prestigiului instituţiei funcţiei publice şi funcţionarilor publici;
– informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiei publice;
– crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.
În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita au obligaţia:
– de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor ;
– de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea ;
– ca prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
– să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute;
– de a apăra în mod loial prestigiul instituiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia;
– de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei;
– de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate;
– în exprimarea opiniilor, să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;
– ca în relaţiile cu funcţionarii din cadrul aparatului propriu de specialitate, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate;
– de a nu aduce atingerea onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul aparatului propriu de specialitate, precum şi persoanelor care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice prin :
• întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
• dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
• formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
– să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor;
– să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin :
• promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
• eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, conveingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte; pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită.
– să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă;
– să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol în deplasările externe;
– să acţioneze conform prevederilor legale şi să exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial;
– să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
• Funcţionarii publici din aparatul propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale;
• Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri :
– când a luat la cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
– când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
– când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut succes.
• Acestea se pot aplica în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
• În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita au obligaţia:
– să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici aflaţi în subordine.
• Funcţionarii publici de conducere din cadrul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita au obligaţia:
– să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
• Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita, în condiţiile legii.
• Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica aparatului propriu de specialitate pentru realizarea acestora.
• În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita le este interzis:
o să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
o să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care D.J.S.T. Ialomita are calitatea de parte;
o să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
o să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile D.J.S.T. Ialomita ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
o să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a D.J.S.T.Ialomita;
Prevederile art.34 lit.a-e, se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene, interzicand :
• dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor aparatului propriu de specialitate, este permisă numai cu acordul conducătorului D.J.S.T.Ialomita;
• să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
• să furnizeze sprijin logistic candidaţiilor la funcţii de demnitate publică;
• să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
• să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţiilor acestora;
• să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale;
• să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale;
• să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii;
• să promită luarea unei decizii de către aparatul propriu de specialitate, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat;
• să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme;
• folosirea în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute;
• obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane;
• să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri;
• să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţîndu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale;
• furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

CAPITOLUL V – Organizarea timpului de lucru

• Având în vedere specificul unităţii se stabilesc următoarele:
• Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, programul zilnic de lucru fiind de luni pana vineri 8.00-16.00,
• Evidenţa prezenţei salariaţilor se face prin semnarea condicilor de prezenţă în care se vor înscrie şi orele peste programul de lucru;
• Potrivit legislaţiei în vigoare se face programarea pentru efectuarea concediilor de odihnă şi se va ţine evidenţa efectuării acestora, a concediilor fără plată, de maternitate, de studii sau altele, după caz.

CAPITOLUL VI – Recompense

Funcţionarii publici, precum şi salariaţii care nu sunt funcţionari publici, care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţii sarcinile ce le revin pot fi propuşi să li se acorde potrivit dispoziţiilor legale următoarele drepturi şi recompense:
Avansarea în grade profesionale conform prevederilor legale;
Premii lunare, trimestriale sau anuale cu respectarea legislaţiei;
Recomandări bune şi foarte bune la solicitarea salariatului.

CAPITOLUL VII – Sancţiuni disciplinare

Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu de către funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract de muncă, constituie abateri disciplinare şi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile în vigoare.
Orice sancţiune se aplică de către conducerea D.J.S.T.Ialomita şi se va comunica în scris celui în cauză, cu drept de contestaţie conform prevederilor legale.