ANUNT CLP 2017

Scris in (CLP, Tineret) de marian la data 26-04-2017

Ministerul Tineretului şi Sportului-MTS organizează în perioada 15 mai – 07 iulie 2017, prin DJST IALOMIȚA, Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanții eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017  sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare, au sediul social/filiale în judeţul în care se organizează concursul local de proiecte și nu depun mai mult de un proiect.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Ialomiţa este 24.500 lei, cu o limită maximă pe proiect de 8.000 lei.

Perioade:

·         Depunerea proiectelor: 15 mai – 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST IALOMIȚA din Str. Aleea Stadionului Nr.3, Loc Slobozia, Jud. Ialomița  sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST IALOMIȚA, prin poștă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la secretariatul DJST Ialomița după data de 06 iunie 2017, ora 16.00) ;

·         Etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 07 -12 iunie 2017;

·         Afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017;

·         Depunerea modificărilor și a completărilor: 13 iunie – 19 iunie 2017;

·         Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20 iunie – 21 iunie 2017;

·         Afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017;

·         Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 – 27 iunie 2017;

·         Afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017;

·         Depunerea contestaţiilor: 28 – 30 iunie 2017;

·         Analiza contestaţiilor: 03 – 05 iulie 2017;

·         Afişarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul MTS;

·         Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 – la sediul DJST Ialomița;

·         Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie – 01 noiembrie 2017.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST IALOMIȚA  este de 24.500 lei.

Prioritățile concursului:

 • Cultură și educație nonformală;
 • Sănătate, sport și recreere;
 • Participare și voluntariat;
 • Muncă și antreprenoriat.
 • Pe lângă cele patru domenii de intervenție din strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020, se vor avea în vedere și elemente privind incluziunea socială a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului www.mts.ro și de pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret IALOMIȚA www.dsjil.ro .

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.ialomita@mts.ro

raportari 2017

Scris in (Fără categorie) de marian la data 14-04-2017

 RAPORT  DE EVALUARE

A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2016

 

INDICATORI

Cod RASPUNS
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informatii
1. Institutia a elaborat si publicat informatiile de interes public, din oficiu, potrivit art.5 din lege, in anul 2016 . A1 DA NU
X
2. Lista a fost facuta publica prin:
        a. Afisare la sediul institutiei A2_1 DA
        b. Monitorul Oficial al Romaniei A2_2
        c. Mass- media A2_3
        d. Publicatiile proprii A2_4
        e. Pagina de internet proprie A2_5 DA
3. Institutia a organizat un punct de informare-documentare, potrivit art.5, paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 si art.8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001. A3 DA NU
X
4. Numarul vizitatorilor (estimativ) ai punctelor de informare – documentare in anul 2016. A4 3
B. Solicitari inregistrate de informatii de interes public
1. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2016, departajat pe domenii de interes:

(nu include solicitarile de informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)

a. Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc) B1_1
b. Modul de indeplinire a atributiilor institutiilor publice B1_2
c. Acte normative, reglementari B1_3
d. Activitatea liderilor institutiei B1_4
e. Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 B1_5
f. Altele B1_6
2. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2016, departajat dupa  modalitatea de solutionare a acestora.
 a. Numarul de solicitari inregistrate rezolvate favorabil B2_1
b. Solicitari inregistrate redirectionate catre solutionare altor institutii B2_2
c. Numarul de solicitari inregistrate respinse, din motivul: a) informatii exceptate B2_3
b) informatii inexistente B2_4
c) fara motiv B2_5
d) alte motivatii B2_6
d. Numarul de solicitari inregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: a) utilizarea  banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc) B2_7
b) modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice B2_8
c) acte normative, reglementari B2_9
d) activitatea liderilor institutiei B2_10
e) informatii privind modul de aplicare a Legii nr.544 B2_11
f) altele B2_12
3. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2016, departajat dupa tipul solicitantului informatiilor. ( nu include solicitarilede informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)
a. Numarul de solicitari inregistrate adresate de persoane fizice B3_1
b. Numarul de solicitari inregistrate adresate de persoane juridice B3_2
4. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2016, departajat dupa modalitatea de adresare a solicitarii: ( nu include solicitarilede informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)
a. pe suport de hartie B4_1
b. pe suport electronic B4_2
c. verbal B4_3 9
C.Reclamatii administrative si plangeri in instanta
1. Numarul de reclamatii administrative la adresa institutiilor publice in anul 2016 in baza Legii 544/2001 a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1
b. respinse C1_2
c. in curs de solutionare C1_3
2. Numarul de plangeri in instanta la adresa institutiilor publice in anul 2016 in baza Legii 544/2001 a. rezolvate favorabil reclamantului C2_1
b. rezolvate in favoarea institutiei C2_2
c. pe rol C2_3
D. Costuri
1. Costurile totale de functionare ale compartimentului (sau persoanelor) insarcinate cu informarea si relatiile publice (consumabile) in anul 2016. D1
2. Suma incasata in anul 2016 de institutie pentru serviciile de opier a informatiilor de interes public furnizate solicitantilor D2

Intocmit, inspector superior,

Ionescu Traian


RAPORT

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor

in perioada 01.01.2016 – 31.12. 2016

Dreptul de petiţionare reglementat de Constituţia României reprezintă un drept fundamental de natură procedurală menit a garanta, sub aspect juridic, recunoaşterea, exercitarea, apărarea şi restabilirea drepturilor legal consacrate titularilor îndreptăţiţi la beneficiul lor, în raport cu autorităţile ori instituţiile publice.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cetăţenii au dreptul de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii.

Prin petiţie, în sensul Legii nr.233/2002 (art.2), se înţelege:

 • cererea, prin care se urmăreşte asigurarea realizării unui drept subiectiv sau interes legitim personal;
 • propunerea, prin care se urmăreşte determinarea unei măsuri menite a satisface interese sau drepturi generale;
 • reclamaţia, prin care se determină revenirea asupra unei măsuri întreprinse sau atitudini şi despre care se pretinde că lezează un drept subiectiv sau un interes personal;
 • sesizarea, care tinde la apărarea unui drept sau interes general lezat, urmărind să determine luarea măsurilor corespunzătoare vizând restabilirea legalităţii sau a situaţiei anterioare vătămării.

În baza art.14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor pe baza unui raport. În acest sens, Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit prezentul raport, care va fi supus analizei.

În perioada ianuarie – decembrie 2016 nu au fost înregistrate petiţii.

 

Inspector R.U.

Ionescu Traian


 RAPORT ANUAL

cu privire la aplicarea Legii NR. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Perioada de raportare: 1 ianuarie 2016- 31 decembrie 2016

Constituţia României:

Art. 31 Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

 Legea nr. 52/2003:

Art. 1(2) Legea are drept scop:

 1. a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 2. b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
 3. c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

La baza acestei legi stau urmatoarele principii: informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activa a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea anumitor reguli.

 RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALĂ  2016

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/21.01.2003 privind transparenta decizionala în administratia publică, raportul privind transparenta decizională pentru anul 2016 este:

 • Numarul total al recomandarilor primite – 0
 • Numarul total al recomandarilor incluse în proiectele de acte normative si în continutul deciziilor luate – 0
 • Numarul participantilor la sedintele publice – 57
 • Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative – 19
 • Numărul total al propunerilor de modificari legislative – 0
 • Situatia cazurilor în care autoritatea publică a fost actionată în justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi – 0
 • Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetătenii si asociatiile legal constituite ale acestora – 0
 • Numărul sedintelor care nu au fost publicate si motivarea restrictionării accesului – 0

Inspector R.U.

Ionescu Traian


RAPORT ANUAL

cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003 privind

transparenţa decizională

 

Perioada de raportare: 1 ianuarie 2016- 31 decembrie 2016

Constituţia României:

Art. 31 Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze  măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

Legea nr. 52/2003:

Art. 1(2) Legea are drept scop:

 1. a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 2. b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
 3. c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

La baza acestei legi stau urmatoarele principii: informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activa a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea anumitor reguli.

RAPORT DE EVALUAREA IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IALOMITA

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2016

A1

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
 1. pe site-ul propriu
A2_1
 1. prin afisare la sediul propriu
A2_2
        c.     prin mass-media A2_3
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

Din care, solicitate de:
       a.     persoane fizice

A3_1

       b.    asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

9. Numărul întâlnirilor organizate la cerere

A9

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2016 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

>8
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
               a. afişare la sediul propriu

B2_1

               b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

               c. mass-media

B2_3

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)

B3

>57
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

>3
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

>1
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
               a. informaţii exceptate

B7_1

               b. vot secret

B7_2

               c. alte motive (care ?)

B7_3

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2016

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

               a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0
               b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

0
               c. în curs de soluţionare

C1_3

0

 

Intocmit, insp. superior

Ionescu Traian

 

CATALOGUL NAȚIONAL DE ONGT 2017

Scris in (Tineret) de marian la data 10-04-2017

Pentru a da curs solicitării venite din partea Ministerului Tineretului și Sportului, DJST IALOMIȚA invită toate fundațiiile județene, asociațiile de și pentru tineret, precum și federațiile de și pentru tineret din județul Ialomița să ne sprijine în vederea realizării bazei de date la nivel național, prin completarea următorului chestionar.

Chestionarul completat poate fi trimis la adresa de e-mail: djst.ialomita@mts.ro sau direct la sediul instituției, în strada Aleea Stadionului nr. 3 Ialomița până la data de 24 aprilie 2017.

Persoană de contact: ROȘIORU DANIELA, tel. 0723.810.910

Click aici pentru chestionar