Legislaţie aplicată

Scris in (Legislaţie, Legislaţie aplicată) de admin la data 29-03-2011

» Ordin nr.155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
» Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
» Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
» Hotararea Guvernului nr.1587 din 23 decembrie 2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru solutionarea divergentelor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
» Hotararea Guvernului nr.925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
» Hotararea Guvernului nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

Legislaţie sportivă

Scris in (Legislaţie, Legislaţie sportivă) de admin la data 29-03-2011

» Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive
» Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
» Legea nr.321 din 22 noiembrie 2007 privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva
» Ordin nr.1058/404 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor
» ORDIN Nr.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
» Ordonanta Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii
» Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.240 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
» Ordin nr.307 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania pe perioada 2001 – 2004
» LEGEA Nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
» Ordin nr.236 din 18 mai 2006 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti
» Legea nr.221 din 22 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
» Ordin nr.149 din 7 noiembrie 2003 privind aprobarea Criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica si contractului-cadru de finantare a acestora
» Legea nr.213 din 5 iulie 2005 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
» Legea nr.195 din 20 aprilie 2001 – Legea voluntariatului
» Ordin nr.130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti
» Legea nr.171 din 2 octombrie 1998 pentru ratificarea Conventiei impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
» Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 – Legea educatiei fizice si sportului
» Legea nr.53 din 2 martie 1998 pentru ratificarea Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985
» Legea nr.552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport
» Legea nr.551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva
» Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
» Hotararea Guvernului nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
» Hotararea Guvernului nr.759 din 3 iulie 2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport
» Hotararea Guvernului nr.283 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Programului national “Miscare pentru sanatate”
» Hotararea Guvernului nr.255 din 4 martie 2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului
» Hotararea Guvernului nr.116 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport
» Codul Civil Titlu VIII – Contractul de societate civila

Regulamet de organizare şi funcţionare

Scris in (Despre..., Regulament de organizare şi funcţionare) de admin la data 29-03-2011

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita, este serviciu public deconcentrat al Ministerul Tineretului si Sportului, cu personalitate juridică, înfiinţată în baza O.G nr. 15/2010 şi care se organizează şi funcţionează în baza H.G nr. 776/2010.

Art. 2. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 3. În subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita funcţionează Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive şi Centrelor de Agrement, fără personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive, bazelor turistice, centrelor de tineret, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectul de activitate

Art. 4. (1) Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita asigură implementarea la nivelul judeţului Ialomita a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului.

(2) Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii publice, pentru organizarea şi promovarea activităţilor sportive, respectiv activităţilor de şi pentru tineret.

(3) Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita organizează şi controlează activitatea Unităţii de Administrare a Bazelor Sportive şi a Centrelor de Agrement/Bazei Turistice ale căror scop şi obiect de activitate este administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes judeţean/centrelor de agrement, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.

Art. 5. (1) În realizarea obiectului său de activitate, Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului Ialomita a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor MTS în domeniile sportului şi tineretului;

b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;

c) urmăreste aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;

d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;

f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii MTS;

g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;

h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;

i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;

î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;

j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;

k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;

l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;

m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;

n) propun MTS înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;

o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;

p) finanţeză programe de tineret şi sport din bugetul propriu al direcţiei şi pot derula programe de tineret şi sport finanţate din bugetul MTS.

(2) – În realizarea obiectului său de activitate, în domeniul sportului, Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita are următoarele atribuţii principale:

a) ţin evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;

b) finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială a judetului Ialomita, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie;

c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;

d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu, finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială a judeţului Ialomita;

e) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Ialomita, unităţile de învăţământ şi cu Universitatea “Dunărea de Jos” Ialomita pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;

f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza judeţului Ialomita, precum şi a dopajului în sport;

g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;

h) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate, structurile sportive din judeţul Ialomita;

i) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat;

j) elaborează, pe baza propunerilor venite din partea factorilor cu atribuţii în domeniul sportului, calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora;

k) organizează şi finanţează acţiunile din calendarul sportiv propriu, acordând titluri şi medalii campionilor judeţeni pe categorii de vârstă; organizează şi finanţează etapele judeţene ale campionatelor naţionale la diferite discipline sportive;

l) organizează baza de date şi ţine evidenţa sportivilor legitimaţi, sportivilor din loturi, a antrenorilor, arbitrilor şi a celorlalţi specialişti;

m) sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;

n) colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ialomita, în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;

o) organizează cabinetul metodic judeţean şi constituie fondul documentar sportiv al judeţului Ialomita, în scopul perfecţionării pregătirii profesionale a antrenorilor, instructorilor şi arbitrilor.

(3) – În realizarea obiectului său de activitate, în domeniul tineretului, Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita are următoarele atribuţii principale:

a) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;

b) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;

c) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării;

d) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;

e) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;

f) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;

g) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;

h) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

i) elaborează şi promovează Planul Judeţean de Acţiune în vederea aplicării Programului de guvernare, a strategiei şi programelor MTS în domeniul tineretului.

(4) Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita  îndeplineste şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului de activitate şi prin regulamentele aprobate de preşedintele MTS.

CAPITOLUL III

Personalul şi conducerea

Art. 6. (1) Personalul Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita este structurat în funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Structura organizatorică, ştatul de funcţii, numărul de posturi, normele de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita se aprobă prin ordin al preşedintelui MTS, în condiţiile legii.

(3) Direcţia Judeţenă pentru Sport şi Tineret Ialomita este condusa de un director executiv şi de un director executiv adjunct, funcţionari publici.

(4) Directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita şi adjunctul acestuia se numesc, în condiţiile legii, prin Ordin al preşedintelui MTS.

(5) Directorul executiv al direcţiei, respectiv directorul adjunct al acestuia, reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile române şi străine de şi pentru sport sau tineret, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice.

(6) Directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita este ordonator terţiar de credite.

(7) Directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita se subordonează conducerii MTS.

(8) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fişa postului aprobată de către preşedintele MTS.

(9) În exercitarea atribuţiilor lui, directorul executiv al D.J.S.T. Ialomita emite decizii.

(10) Directorul executiv al D.J.S.T. Ialomita poate delega unele dintre atribuţiile lui directorului executiv adjunct sau altor persoane din cadrul instituţiei, în condiţiile legii.

(11) Directorul executiv răspunde, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii D.J.S.T. Ialomita

Art. 7. (1) Directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita îndeplineşte  următoarele atribuţii:

a) organizează şi conduce activitatea  Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita, răspunde de îndeplinirea programelor proprii;

b) acţionează pentru aplicarea programului de guvernare în domeniul tineretului şi sportului şi a strategiei generale a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi a celei de tineret, elaborate de MTS;

c) aprobă în condiţiile legii, Regulamentul intern al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;

d) reprezintă, personal sau prin delegat, direcţia în relaţiile cu organismele sportive şi de tineret interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice din judeţ, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoane fizice şi/sau juridice române sau străine;

e) negociază şi încheie contracte şi alte acte juridice care angajează Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita;

f) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

g) în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce-i revin conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legislaţiei în vigoare;

h) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice în concordanţă cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu şi a actelor normative în vigoare;

i) angajează, sancţionează şi concediază personalul angajat, în condiţiile legii şi stabileşte atribuţii pentru personalul angajat prin fişa postului;

j) propune anual MTS programul de investiţii, reparaţii capitale şi dotări al instituţiei;

k) asigură participarea reprezentantului Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita la comisia judeţeană de combatere a violenţei în sport;

l) sprijină activitatea de prevenire şi combatere a dopajului în sport;

m) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale desfăşurate pe raza judeţului Ialomita;

n) controlează permanent modul în care sunt întreţinute şi administrate bazele sportive din judeţ şi centrele de agrement/bazele turistice din judeţ;

o) organizează controlul intern în cadrul direcţiei potrivit prevederilor legale;

p) aprobă programul anual de achiziţii publice pentru activitatea sportivă şi de tineret;

q) aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de închiriere, pentru activitatea sportivă şi de tineret;

r) aprobă raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;

s) încheie contracte pentru închirierea bunurilor, aflate în patrimoniul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita cu respectarea metodologiei stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în condiţiile legii;

ş) participă la şedinţele Colegiului Prefectural Ialomita;

t) aprobă fişele de post pentru personalul din subordine;

ţ) aprobă fişele de evaluare a activităţii profesionale pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;

u) propune spre aprobare conducerii MTS statul de funcţii al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita

v) face propuneri privind stabilirea costului pentru activităţile recreative de tabără organizate în centrele de agrement.

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

Art. 8. (1) Structura organizatorică este prevazută în anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita, aprobat de MTS.

(2) În concordanţă cu ştatul de funcţii aprobat de conducerea Autorităţii, în structura organizatorică a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita funcţioneaza următoarele compartimente conform ştatului de funcţii:

– compartimentul sport;

– compartiment tineret;

– compartimentul financiar-buget-plăţi;

– compartimentul contabilitate-salarii-resurse umane;

– compartimentul juridic;

– compartimentul achiziţii publice-investiţii-patrimoniu-administrativ.

(3) În subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita funcţionează Centre de Agrement pentru tineri şi copii, fără personalitate juridică, având ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret şi Unitatea  de Administrare a Bazelor Sportive conform art. 80 (alin. 11) din legea 69/2000.

Art. 9.Principalele atribuţii ale compartimentului sport sunt următoarele:

a) organizează şi ţine evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţul Ialomita prin înscrierea acestora în Registrul Sportiv;

b) coordonează activităţile de avizare (comisie, etc) a proiectelor de programe sportive, a cererilor de finanţare prezentate de asociaţiile judeţene pe ramuri de sport precum şi de cluburile sportive de drept privat din judeţ;

c) organizează, pe plan judeţean, activitatea cabinetului metodic;

d) elaborează şi duce la îndeplinire programe speciale pentru sportivi, în vederea dezvoltării sportului de performanţă din judeţul Ialomita;

e) urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor din judeţul Ialomita la competiţiile naţionale şi internaţionale;

f) sprijină logistic şi organizatoric activitatea asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi supraveghează respectarea de către acestea a statutelor şi actelor constitutive proprii; sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;

g) asigură, prin programele proprii, organizarea practicării exerciţiilor fizice şi sportului de către populaţie în cadrul programului „Sportul pentru toţi” şi a „Sportului pentru persoane cu handicap”;

h) elaborează calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora; organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu;

i) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate toate structurile sportive din judeţul Ialomita;

j) colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ialomita în scopul organizării şi dezvoltării cabinetului de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;

k) înscrie în Registrul judeţean al bazelor sportive, bazele sportive omologate aflate în domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din sectorul privat;

l) colaborează cu consiliile locale, instituţiile publice cu atribuţii în sport, structuri sportive şi agenţi economici în derularea programelor sportive proprii;

m) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza teritorială, precum şi a dopajului în sport;

n) organizează şi ţine la zi baza de date a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita; urmăreşte evaluarea şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în programele sportive proprii;

o) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Ialomita, unităţile de învăţământ şi cu Universitatea “Dunărea de Jos” Ialomita pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi.

Art. 10. Principalele atribuţii ale compartimentului tineret sunt următoarele:

a) contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate;

b) aplică strategia şi programele MTS, în domeniu, la nivel local şi judeţean;

c) organizează şi actualizează baza de date şi elaborează Planul Judeţean de Acţiune, analize, sinteze, rapoarte şi alte documente pentru îmbunătăţirea activităţii de tineret judeţene;

d) elaborează, pe baza metodologiei şi programelor MTS în domeniu, precum şi pe baza nevoilor comunităţilor locale, calendarul de proiecte de tineret proprii şi în parteneriat, pe care îl supun aprobării conducerii MTS, răspunzând totodată de realizarea acestora;

e) răspunde de buna funcţionare a Centrului de Tineret Ialomita;

f) organizează concursurile locale de proiecte de tineret;

g) elaborează documentaţia aferentă proiectelor de tineret aprobate;

h) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;

i) oferă solicitanţilor informaţii şi acordă consiliere în domeniu;

j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează proiectele în domeniu;

k) realizează programe şi activităţi cu caracter cultural – educativ pentru copii şi tineri, în colaborare, în principal, cu instituţiile şi unităţile din sistemul de învăţământ;

l) organizează conform metodologiei MTS, tabere sociale pentru copii şi tineri proveniţi din familii cu venituri foarte mici, în colaborare cu instituţii ale statului, organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale, agenţi economici, etc.;

m) întocmeşte documentaţia necesară însoţitorului sau conducătorului de grup, realizează instruirea acestuia cu toate responsabilităţile ce-i revin acestuia;

n) răspunde de trimiterea şi primirea grupurilor de copii în taberele organizate în centrele de agrement proprii şi a agenţilor privaţi acreditaţi;

o) organizează, conform metodologiei MTS, tabere pentru copii şi tineri cu dizabilităţi conform legislaţiei în vigoare;

p) organizează, conform metodologiei MTS, tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia non-formală pentru copii şi tineri, în centrele de agrement din reţeaua proprie MTS sau acreditate de MTS;

q) organizează tabere, programe recreative şi activităţi destinate copiilor şi tinerilor cu rezultate deosebite la nivelul unităţilor de învăţământ şi tinerilor sportivi cu performanţe deosebite;

r) mediatizează pe plan local metodologia pentru acreditarea locaţiilor private în vederea organizării de tabere şi de activităţi de agrement pentru copii şi tineri;

s) întocmeşte şi promovează oferta de tabere interne şi internaţionale pentru copii şi tineri;

ş) duce la îndeplinire obiectivele şi standardele de performanţă stabilite de MTS;

t) asigură funcţionarea centrelor de agrement din subordine conform reglementărilor în vigoare;

ţ) planifică, verifică, monitorizează şi evaluează activităţile centrelor de agrement din subordine;

u) elaborează studii, analize şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de tineret şi a centrelor de agrement.

Art. 11.Principalele atribuţii ale compartimentului financiar-buget-plăţi sunt următoarele:

a) organizează activitatea de elaborare a bugetului Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita şi asigură transmiterea acestuia Ministerului Tineretului si Sportului la termenele stabilite;

b) elaborează şi transmite MTS repartizarea pe trimestre a creditelor aprobate; avizează propunerile de modificare a acestora;

c) organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;

d) întocmeşte şi transmite MTS solicitarea lunară de fonduri de la bugetul de stat;

e) avizează contractele de finanţare a programelor sportive destinate structurilor sportive de drept privat, precum şi actele adiţionale ale acestora;

f) urmăreşte îndeplinirea planului de venituri proprii şi prezintă periodic rapoarte directorului executiv;

g) avizează propunerile de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita

h) întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de decizii şi instrucţiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum şi alte documente care se referă la fondurile publice şi/sau patrimoniul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita;

i) organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;

j) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita, ale MTS, Prefectură şi alte organe ale administraţiei publice locale, pentru realizarea atribuţiilor ce revin compartimentului economic;

k) întocmeşte şi urmăreşte avizarea şi aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita;

l) întocmeşte orice alte situaţii financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii MTS, a altor instituţii centrale şi locale;

m) ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul compartimentului, precum şi a celor elaborate de acesta;

n) selectează, grupează în dosare şi transmite spre păstrare arhivei Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita documentele financiar-contabile;

o) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care D.J.S.T. Ialomita este beneficiar.

Art. 12.Principalele atribuţii ale compartimentului achiziţii publice – investiţii – patrimoniu – administrativ – logistică sunt următoarele:

a) execută lucrări de secretariat ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita privind corespondenţa, evidenţa deciziilor emise de directorul executiv; multiplică şi repartizează documentele;

b) realizează înregistrarea documentelor primite şi respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului executiv;

c) organizează, gestionează şi păstrează arhiva Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita;

d) transmite, în termen legal, răspunsuri către petenţi şi răspunde de confidenţialitatea datelor până la soluţionarea acestora;

e) execută redactarea sau multiplicarea documentelor şi organizează expedierea acestora potrivit destinaţiilor;

f) întocmeşte referatul de necesitate pentru achiziţionarea materialelor şi consumabilelor necesare desfăşurării activităţii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita;

g) organizează şi asigură, în conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informaţiile de interes public şi rezolvarea petiţiilor;

h) înregistrează petiţiile primite şi le transmite operativ compartimentelor spre rezolvare; urmăreşte ca acestea să fie soluţionate în termen legal;

i)  întocmeşte Procedura de soluţionare a Petiţiilor şi Procedura privind liberul acces la informaţiile de interes public pe baza modelului procedurilor avizate şi aprobate de către Preşedintele MTS prin Ordin;

j) fundamentează şi prezintă propuneri privind cheltuielile materiale şi servicii la nivelul aparatului propriu Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita, pentru a fi incluse în proiectul de buget;

k) organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;

l) transmite documentele justificative la compartimentul economic, în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;

m) asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi consumate de terţi utilizatori ai patrimoniului aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita;

n) asigură curăţenia şi igienizarea bazelor sportive şi a celorlalte spaţii administrate;

o) răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport proprii;

p) prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădiri, înlocuirea unor instalaţii şi folosirea eficientă a dotărilor şi a altor bunuri din patrimoniul administrat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita

q) asigură înregistrarea instituţiei ca autoritate contractantă în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.);

r) iniţiază, derulează şi finalizează procedurile de achiziţie publică, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

s) întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi închiriere;

ş) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care direcţia este beneficiar.

Art. 13. Principalele atribuţii ale compartimentului contabilitate – salarii – resurse umane sunt următoarele:

1) elaborează, anual sau ori de câte ori se impune, ştatul de funcţii şi de personal ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita îl actualizează atunci când intervin modificări în structura organizatorică, de personal sau în drepturile de salarizare şi îl supune spre aprobare conducerii MTS, în condiţiile legii;

2) întocmeşte şi avizează proiectele de decizie ale directorului executiv pentru aspectele care vizează domeniul său de activitate;

3) analizează, propune, elaborează şi actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita cu detalierea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe nivele organizatorice, precum şi Regulamentul Intern al acesteia, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate pe baza regulamentului cadru transmis de către MTS;

4) răspunde de sistemul de salarizare la nivelul direcţiei;

5) colaborează la întocmirea regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor, precum şi a altor acte cu caracter normativ elaborate de către direcţie;

6) asigură, în baza dispoziţiilor legale, managementul resurselor umane;

7) transmite Compartimentului Financiar – Buget – Plăţi propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor umane;

8) întocmeşte lunar ştatele de plată şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat: contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate, în termenele prevăzute de lege;

9) stabileşte necesarul lunar de fonduri la titlul „Cheltuieli de personal”;

10) avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare; avizează notele de fundamentare, precum şi documentele de angajare a cheltuielilor privind perfecţionarea profesională a personalului din cadrul direcţiei;

11) întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor fiscale şi le transmite, în termenul legal stabilit, atât organelor fiscale, cât şi salariaţilor din cadrul direcţiei;

12) întocmeşte lucrările privind acordarea indemnizaţiilor de merit şi a premiilor pentru personalul din cadrul direcţiei, în colaborare cu celelalte compartimente;

13) întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii direcţiei şi ţine evidenţa concediilor de odihnă pentru aceştia;

14) întocmeşte şi respectă procedurile de lucru din cadrul direcţiei;

15) gestionează fişele de post pentru personalul din cadrul direcţiei;

16) organizează, după aprobarea conducerii, concursurile pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante şi temporar vacante şi gestionează aceste posturi, cu înştiinţarea prealabilă a MTS;

17) întocmeşte şi elaborează în colaborare cu compartimentele de specialitate bibliografia şi tematica, precum şi documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor, cât şi cele privind finalizarea acestora;

18) participă, la comisiile de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;

19) întocmeşte documentaţia necesară pentru plata indemnizaţiilor de concurs a membrilor comisiilor de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;

20) transmite către toate compartimentele direcţiei, criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale, monitorizează procesul de evaluare a personalului din aparatul propriu, primeşte şi păstrează rapoartele de evaluare;

21) întocmeşte documentele de încadrare, respectiv de numire, transferare, detaşare, suspendare sau încetare a raporturilor de muncă / serviciu pentru personalul de execuţiei din cadrul direcţiei,  inclusiv stabilirea drepturilor salariale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

22) întocmeşte documentele privind reîncadrările, indexările salariale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

23) colaborează cu ANFP, întocmeşte şi supune spre aprobarea celor în drept documentele privind avizarea, modificarea sau oricare alte situaţii, care privesc funcţiile publice şi funcţionarii publici, în condiţiile legii;

24) întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa dosarelor de personal atât pentru personalul contractual, cât şi pentru personalul care deţine funcţie publică din cadrul aparatului propriu;

25) verifică şi ţine evidenţa pontajelor lunare primite de la compartimentele direcţiei;

26) întocmeşte documentaţia în vederea cercetării abaterilor disciplinare şi asigură secretariatul comisiilor constituite în acest scop, în baza referatelor compartimentelor respective, temeinic justificate, punând la dispoziţie toate informaţiile în acest sens;

27) întocmeşte raportările solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice, privind situaţia posturilor din direcţie;

28) întocmeşte raportările statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică şi de alte organe ale administraţiei publice, privind numărul de personal şi drepturile salariale;

29) întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor, operează în acesta înregistrările prevăzute de lege şi asigură depunerea la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă potrivit actelor normative în domeniu;

30) întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul aparatului propriu, după caz;

31) întocmeşte şi eliberează, la cerere, documente specifice activităţii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale;

32) acordă consiliere de specialitate la solicitarea compartimentelor din cadrul direcţiei;

33) completează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu pentru personalul direcţiei;

34) întocmeşte planul anual de formare profesională şi asigură participarea personalului din cadrul direcţiei la programe de formare profesională, în condiţiile legii, în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

35) monitorizează activitatea din perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi din cadrul direcţiei, dacă există şi întocmeşte documentaţia de evaluare din timpul şi la finele perioadei de stagiu;

36) solicită şi gestionează declaraţiile de avere şi de interese ale personalului conform cerinţelor legale. Persoanele care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese vor fi desemnate prin decizie a directorului executiv;

37) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita este beneficiar;

38) organizează activitatea de execuţie a bugetului Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita şi ţine evidenţa angajamentelor legale, a plăţilor efectuate; întocmeşte situaţiile privind raportarea acestora;

39) organizează evidenţa contabilă a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita

40) organizează şi participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita;

41) ţine evidenţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita şi comunică MTS la termenele stabilite, modificările intervenite;

42) lunar întocmeşte balanţele de verificare, analizează situaţia financiară a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita şi face propuneri de rentabilizare a activităţii acesteia;

43) trimestrial întocmeşte bilanţul financiar, iar după aprobare îl transmite MTS;

44) furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita atunci când i se solicită;

45) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 14.Principalele atribuţii ale compartimentului juridic sunt următoarele:

a) avizează legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii şi care angajează juridic direcţia;

b) colaborează la întocmirea proiectelor de contracte, avizează juridic contractele la care se angajează instituţia;

c) acordă consiliere juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, în interesul desfăşurării activităţii profesionale specifice cu respectarea dispoziţiilor legale;

d) verifică documentele depuse de persoane fizice sau juridice în vederea obţinerii avizului pentru organizarea de tabere pentru tineri şi studenţi în colaborare cu compartimentele de specialitate;

e) întocmeşte şi avizează din punct de vedere al legalităţii, deciziile şi instrucţiunile privind măsurile dispuse de către directorul executiv;

f) urmăreşte apariţia actelor normative cu aplicare în aria de activitate a direcţiei şi îi înştiinţează pe cei implicaţi legat de atribuţiile ce le revin din acestea, precum şi de modul în care instanţele judecătoreşti, organele administraţiei de stat şi alte organe interpretează sau aplică aceste acte normative;

g) implementează în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

h) reprezintă şi susţine interesele Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita, în baza delegaţiei date de conducerea acesteia, în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală şi cercetare penală cât şi a notarilor publici şi în raporturile cu celelalte autorităţi publice;

i) formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, etc;

j) formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale direcţiei;

k) ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;

l) elaborează şi prezintă conducerii direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

m) analizează plângerile prealabile, în colaborarea cu compartimentele de specialitate la al căror domeniu de activitate fac referire şi redactează răspunsurile la acestea;

n) urmăreşte aducerea la îndeplinire a măsurilor ce se impun cu privire la punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti executorii;

o) informează periodic conducerea cu privire la situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care direcţia este parte;

p) participă la comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul direcţiei, precum  şi în cadrul comisiilor de disciplină;

q) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita este beneficiar;

r) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V

Finanţarea activităţii

Art. 15.(1) Sursele de finanţare a activităţii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita sunt asigurate în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi a altor dispoziţii legale în vigoare şi sunt cuprinse anual în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acesteia.

(2) Pentru realizarea veniturilor proprii, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita poate  folosi bunurile aflate în administrare în condiţiile legii.

(3) Bugetele de venituri şi cheltuieli se aprobă anual de preşedintele Autorităţii.

(4) Sursele de finanţare a bazei materiale provin din:

– transferuri de la bugetul de stat, în baza programelor aprobate;

– venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate;

– donaţii şi sponsorizări;

– venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

– alte venituri realizate în condiţiile legii;

CAPITOLUL VI

Baza materială folosită pentru activitatea sportivă şi de tineret

Art. 16.(1) Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare desfăşurării activităţii sportive, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita deţine în administrare sau în folosinţă gratuită bunuri, dobândite în condiţiile legii, aflate în proprietatea publică sau privată a Statului cu destinaţia de baze sportive, instalaţii specifice, cantine, spaţii de cazare, mijloace de transport persoane sau materiale, precum şi alte dotări.

(2) Gestionarea şi administrarea bazei materiale se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Principalele atribuţii ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita în ceea ce priveşte baza materială sunt următoarele:

a) asigură prestarea de servicii pentru structuri sportive şi tineret, după caz;

b) urmăreşte întreţinerea, funcţionarea, dezvoltarea şi modernizarea bazelor sportive, centrelor de agrement/bazelor turistice, centrelor de tineret,  aflate în administrare sau folosinţă;

c) urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente a bazelor sportive, precum şi a centrelor de agrement/bazelor turistice, centrelor de tineret;

d) răspunde de asigurarea serviciilor specifice organizării şi desfăşurării activităţilor de pregătire, competiţii şi de tineret organizate în baza materială pe care o deţine;

e) urmăreşte exploatarea eficientă a bazei materiale aflată în administrare şi se preocupă de realizarea veniturilor necesare pentru a fi rentabile.

Art. 17 (1) Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita administrează, întreţine şi utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative,  sportive, de tabere pentru copii şi tineret.

(2) Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita, poate propune MTS desfiinţarea Centrului pentru Tineret pe care îl coordonează;

(3) Acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, din fondurile alocate de MTS şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru tineret.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 18. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita intra in vigoare in urma aprobarii prin ordin al preşedintelui MTS.

Art. 19. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita poate încheia contracte civile cu persoane fizice autorizate sau juridice, române sau străine, pentru realizarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi, după caz, cu avizul prealabil al MTS.

Art. 20. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita poate încheia protocoale sau convenţii privind schimburile sportive şi de tineret cu organizaţii şi instituţii similare din alte ţări, numai cu avizul prealabil al al MTS.

Art. 21. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita sprijină acţiunile organizate de reprezentanţii în teritoriu ai Academiei Olimpice Române, pe raza administrativ teritorială a judeţului Ialomita;

Art. 22. În scopul exercitării atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomita poate desfăşura şi alte activităţi conexe cu condiţia respectării prevederilor legale.

Art. 23. Salariaţii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomita sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale fişelor de post pe care le ocupă.

Art. 24. În caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament, celor ce se dovedesc a fi vinovaţi li se vor aplica măsurile corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Profesor Marin CRUTU

Regulament de ordine interioară

Scris in (Despre..., Regulament de ordine interioară) de admin la data 29-03-2011

Prezentul Regulament are în vedere asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii şi a disciplinei muncii, ţinând cont de profilul, specificul şi complexitatea sarcinilor unităţii, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Ministerului Tineretului si Sportului şi a altor acte normative emise, în acest sens.

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Regulamentul de ordine interioară se aplică tuturor funcţionarilor publici din cadrul unităţii şi personalului din aparatul propriu de specialitate angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcţionar public.

CAPITOLUL II – Obligaţiile conducerii unităţii

Îndatoririle conducerii unităţii pentru organizarea muncii în vederea desfăşurării normale a activităţii sunt:
Asigurarea condiţiilor pentru folosirea completă şi eficientă a timpului de lucru;
Dotarea compartimentelor cu aparatură specifică şi aprovizionarea cu rechizite şi alte materiale necesare;
Eliberarea de legitimaţii tuturor salariaţilor, cu indicarea locului de muncă al fiecăruia;
Întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale privind activitatea funcţionarilor publici şi a personalului care nu este funcţionar public, din cadrul D.J.S.T. Ialomita;
Asigurarea în limita posibilităţilor a mijloacelor de transport, în vederea deplasărilor în teritoriu, în interesul serviciului;
Acordarea timpului liber corespunzător ca urmare a orelor efectuate peste programul normal de lucru sau plata drepturilor salariale corespunzătoare (conform legislaţiei în vigoare);
Urmărirea unui climat de muncă corespunzător bazat pe disciplină şi respect reciproc;
Asigurarea mijloacelor de informare referitoare în special la actele normative în vigoare prin abonamente la publicaţiile cu caracter economic, tehnic, juridic, pe linie de admnistraţie publică şi acces la sistemul informatic;
Asigurarea la timp a plăţii salariilor şi a altor drepturi cuvenite, conform legii.

CAPITOLUL III – Obligaţiile salariaţilor

În funcţie de profilul activităţii, se stabilesc următoarele obligaţii ale funcţionarilor publici şi a personalului care nu este funcţionar public din cadrul aparatului propriu, după cum urmează:
• Îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, evitarea şi abţinerea de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii institutiei;
• În exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice;
• Răspunderea potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
• Obligaţia de a se conforma dispoziţiilor date de funcţionarii cu funcţii publice de conducere, cărora le sunt subordonaţi direct;
• Îndatorirea de a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;
• Obligaţia de a păstra confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
• Înterzicerea de a solicita sau a accepta direct sau indirect, pentru ei sau alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje;
• La numirea, precum şi la eliberarea din funcţie, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, declaraţia de avere;
• Îndatorirea de a rezolva lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează;
• Funcţionarilor publici de execuţie şi personalului contractual le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri;
• Îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea profesională, urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;
• Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate au obligaţia de a înştinţa în timp util conducerea privind incapacitatea temporară de muncă;
• Nedepunerea certificatului medical cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data efectuării plăţilor salariale, atrage imposibilitatea calculării drepturilor salariale pentru persoana în cauză;
• Plata salariilor se va face în zilele de 10 – lichidare drepturi salariale.

CAPITOLUL IV – Reglementări speciale privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

• Obiectivele codului de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică prin:
– reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt al prestigiului instituţiei funcţiei publice şi funcţionarilor publici;
– informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiei publice;
– crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.
În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita au obligaţia:
– de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor ;
– de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea ;
– ca prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
– să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute;
– de a apăra în mod loial prestigiul instituiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia;
– de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei;
– de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate;
– în exprimarea opiniilor, să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;
– ca în relaţiile cu funcţionarii din cadrul aparatului propriu de specialitate, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate;
– de a nu aduce atingerea onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul aparatului propriu de specialitate, precum şi persoanelor care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice prin :
• întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
• dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
• formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
– să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor;
– să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin :
• promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
• eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, conveingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte; pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită.
– să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă;
– să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol în deplasările externe;
– să acţioneze conform prevederilor legale şi să exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial;
– să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
• Funcţionarii publici din aparatul propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale;
• Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri :
– când a luat la cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
– când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
– când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut succes.
• Acestea se pot aplica în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
• În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita au obligaţia:
– să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici aflaţi în subordine.
• Funcţionarii publici de conducere din cadrul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita au obligaţia:
– să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
• Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita, în condiţiile legii.
• Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica aparatului propriu de specialitate pentru realizarea acestora.
• În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al D.J.S.T. Ialomita le este interzis:
o să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
o să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care D.J.S.T. Ialomita are calitatea de parte;
o să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
o să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile D.J.S.T. Ialomita ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
o să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a D.J.S.T.Ialomita;
Prevederile art.34 lit.a-e, se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene, interzicand :
• dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor aparatului propriu de specialitate, este permisă numai cu acordul conducătorului D.J.S.T.Ialomita;
• să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
• să furnizeze sprijin logistic candidaţiilor la funcţii de demnitate publică;
• să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
• să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţiilor acestora;
• să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale;
• să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale;
• să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii;
• să promită luarea unei decizii de către aparatul propriu de specialitate, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat;
• să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme;
• folosirea în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute;
• obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane;
• să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri;
• să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţîndu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale;
• furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

CAPITOLUL V – Organizarea timpului de lucru

• Având în vedere specificul unităţii se stabilesc următoarele:
• Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, programul zilnic de lucru fiind de luni pana vineri 8.00-16.00,
• Evidenţa prezenţei salariaţilor se face prin semnarea condicilor de prezenţă în care se vor înscrie şi orele peste programul de lucru;
• Potrivit legislaţiei în vigoare se face programarea pentru efectuarea concediilor de odihnă şi se va ţine evidenţa efectuării acestora, a concediilor fără plată, de maternitate, de studii sau altele, după caz.

CAPITOLUL VI – Recompense

Funcţionarii publici, precum şi salariaţii care nu sunt funcţionari publici, care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţii sarcinile ce le revin pot fi propuşi să li se acorde potrivit dispoziţiilor legale următoarele drepturi şi recompense:
Avansarea în grade profesionale conform prevederilor legale;
Premii lunare, trimestriale sau anuale cu respectarea legislaţiei;
Recomandări bune şi foarte bune la solicitarea salariatului.

CAPITOLUL VII – Sancţiuni disciplinare

Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu de către funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract de muncă, constituie abateri disciplinare şi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile în vigoare.
Orice sancţiune se aplică de către conducerea D.J.S.T.Ialomita şi se va comunica în scris celui în cauză, cu drept de contestaţie conform prevederilor legale.